ALGEMENE VOORWAARDEN – HELDER ONDERNEMEN B.V.

 1. HELDER ONDERNEMEN B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64122700 (hierna ook te noemen: “HELDER.”).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle in opdracht van de opdrachtgever verrichtte dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens HELDER., ongeacht of deze dienstverlening en/of werkzaamheden is/zijn verricht in de hoedanigheid van adviseur, interim CFO/COO, via de website van HELDER. of anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waaronder die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW, en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard door HELDER..
 3. Elk van de na te noemen (rechts)personen kan zich ook op deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, beroepen:
  • alle medewerkers, oud-medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan HELDER. en hun erfgenamen;
  • alle (middellijk) aandeelhouders, voormalige (middellijk) aandeelhouders, bestuurders, voormalig bestuurders, gevolmachtigden en voormalig gevolmachtigden van HELDER. en hun erfgenamen;
  • alle vennootschappen met wie HELDER. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders;
 1. De uitvoering van aan HELDER. verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij HELDER. daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door HELDER. aan de opdrachtgever verleende diensten of gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 2. De totale aansprakelijkheid van HELDER. en/of de in de artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door HELDER. gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot EUR 5.000 of, indien het door HELDER. in rekening gebracht honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot een bedrag gelijk aan dat honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van EUR 20.000. In geen geval is Helder. gehouden tot herstel van verloren of beschadigde gegevens of vergoeding van schade ten gevolge van de afname van haar (online) dienstverlening. Elke vordering jegens HELDER. en/of jegens de in artikel 2 en 3 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
 3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of goederen wordt toegebracht waarvoor HELDER. of een of meer van de artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen aansprakelijk is/zijn, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop HELDER. uit hoofde van de door afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft, met inbegrip van het eigen risico dat HELDER. in verband met die verzekering draagt. Gegevens betreffende de algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot EUR 10.000. Elke vordering jegens HELDER. en/of jegens de in artikel 2 en 3 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
 4. is bevoegd ten behoeve van haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld online dashboard leveranciers, opdracht gerelateerde experts, HR-specialisten, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren, etc. De kosten die samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derden voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden in overleg aan opdrachtgever in rekening gebracht. HELDER. en de in de artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Voor zover door Helder. in verband met de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid jegens Helder. hebben beperkt, aanvaardt opdrachtgever dat in zijn rechtsverhouding met HELDER. eenzelfde aansprakelijkheidsbeperking geldt.
 5. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich uit tot aansprakelijk in verband met het niet deugdelijk functioneren van door HELDER. en/of de in de artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail, voor zover het niet deugdelijk functioneren aan HELDER. en/of de in de artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen kan worden toegerekend. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.
 6. spant zich in voor de optimale beschikbaarheid en beveiliging van haar (online) dienstverlening maar aanvaardt geen resultaatsverbintenis. Aanbieder staat echter niet in voor het (ongestoord) gebruik van de Website en de Diensten. Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van door Helder. verstrekte Login gegevens.
 7. Alle intellectuele eigendomsrechten op haar (online) dienstverlening berust uitsluitend bij Helder., althans diens licentiegevers en/of leveranciers.
 8. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 7 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen – met een minimum van 10% van het openstaande saldo- ten laste van de opdrachtgever.
 9. is steeds gerechtigd voorafgaand aan, of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is HELDER. na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is HELDER. gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. HELDER. heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
 10. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door HELDER. en/of de in de artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 64122700. De voorwaarden van HELDER. worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.helderondernemen.com.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER ONDERNEMEN B.V. NOVEMBER 2015

Top